Rezultati natječaja za idejno rješenje Centra za autizam i Osnovne škole u Oporovcu i ništa…

AŽURIRANO, studeni 2018.

Capture

Ništa. Jedno veliko NIŠTA!

Objavljeno 11. svibnja 2017. godine.

Grad Zagreb i Udruženje hrvatskih arhitekatata objavljuju rezultate za javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Kompleksa Centra za autizam i Osnovne škole u Oporovcu.

Na natječaj koji je trajao od 30. prosinca 2016. do roka za predaju 31. ožujka 2017. do 16:00 h, u Udruženju hrvatskih arhitekata regularno je zaprimljeno 25 radova.

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: prof.dr.sc. Hildegard Auf Franić, dipl.ing.arh., predsjednica OS-a; Ivica Rovis, dipl.iur., dopredsjednik OS-a; Vedran Duplančić, dipl.ing.arh.; Davor Katušić, dipl.ing.arh.; Ankica Pavlović, dipl.ing.arh.; Kata Marunica, dipl.ing.arh., zamjenica člana OS-a; te stručne savjetnice OS-a: Ivana Portolan Pajić, dr.med.; Vanda Ritz, dipl.ing.građ. na 6. sjednici održanoj 18. travnja 2017. donio je sljedeće odluke:

 

I. nagrada u neto iznosu od 136.000,00 kn dodjeljuje se radu broj 21
Autor: SODA – arhitekti d.o.o.
Projektni tim: Vedran Jukić, dipl.ing.arh.; Maša Medoš, mag.ing.arh.
Suradnici: Jure Čudina, mag.ing.arh.; Marin Knežević, mag.ing.arh.

 

II. nagrada u neto iznosu od 85.000,00 kn dodjeljuje se radu broj 03
Autori: Tonći Vlahović, Ivan Samac

 

III. nagrada u neto iznosu od 51.000,00 kn dodjeljuje se radu broj 16
Autori: Davor Bušnja, Marija Beg
Suradnica: Ariana Kun

 

IV. nagrada u neto iznosu od 40.800,00 kn dodjeljuje se radu broj 23
Studio UP d.o.o.
Autori: Lea Pelivan dipl.ing.arh., Toma Plejić dipl.ing.arh.
Suradnici: Ana Lisonek mag.ing.arh., Nikola Brlek mag.ing.arh., Izvor Simonović Majcan dipl.ing.arh., Stanislava Odrljin mag.ing.arh., Dora Kljenak mag.ing.arh., Boris Goreta – vizualizacije

 

 

V. nagrada u neto iznosu od 27.000,00 kn dodjeljuje se radu broj 25
Autori: Siniša Bodrožić, Ivan Rališ
Autorska suradnja: Mirna Horvat

 

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 36-16/ZG-UA/NJN
Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 1665-2016-EMV

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 6181789437, telefon: +385 1 6503788, e-mail: javna.nabava@zagreb.hr, internetska adresa: http://www.zagreb.hr, odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog.

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489, telefon: +385 1 5509 705 , e-mail: tajnistvo@uha.hr, odgovorna osoba: dr.sc. Ana Mrđa dipl.ing.arh, v.d. predsjednice UHA-e.
Izrađivač natječajnog zadatka odnosno programa: Dubravka Petra Lubin, mag.ing.arch., 546, Ulica Republike Austrije 18, Zagreb.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Kompleksa centra za autizam i osnovne škole u Oporovcu.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA je dobivanje funkcionalno i oblikovno kvalitetnog i najboljeg urbanističkog i arhitektonskog rješenja kompleksa sadržaja javne i društvene namjene: Centra za autizam i osnovne škole.

Lokacija kompleksa praktički između dva postojeća naselja, Granešine i Oporovca, nalaže rješenje kojim će on s postojećom i planiranom gradnjom definirati novu urbanu matricu tog dijela grada, potencirati integraciju okolne zone i doprinijeti njenoj budućoj transformaciji u novi središnji prostor Gornje Dubrave. Realizacija kompleksa podrazumijeva uređenje zone javne namjene uz poštivanje ambijentalnih posebnosti krajobraza karakterističnog za podsljemenski prostor, definiranje adekvatnog mjerila i tipologije gradnje, te uređenje novih javnih prostora i gradske infrastrukture.

Primarni sadržaj je Centar za autizam kao središnje ustanove te vrste na prostoru grada. Uz Centar se planira izgradnja osnovne škole za potrebe okolne gradnje, postojeće i planirane. Kompleks treba predstavljati oblikovnu cjelinu prepoznatljivog identiteta i visoke kvalitete prostorne organizacije i urbanogstandarda. Natječajem treba osigurati potpunu funkcionalnost kako kompleksa, tako i svake njegove sastavnice, sa svim njenim specifičnim zahtjevima, uz poštivanje pedagoških i prostornih standarda.
Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao sljedeće elemente:
– urbanističko-prostornu koncepciju sklopa (Osnovna škola Oporovec i Centar za autizam s Centrom za rehabilitaciju osoba s PAS-om) u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom i Programom za provedbu javnog natječaja,
– prostorni sklop u međusobnom funkcionalnom odnosu,
– arhitektonsko oblikovanje građevina kojim se uspostavlja novi javni prostor,
kvalitetu prostorno-funkcionalnog rješenja Osnovne škole Oporovec i Centra za autizam s Centrom za rehabilitaciju osoba s PAS-om,
– zadovoljenje zadanih higijensko-tehničkih i tehnoloških uvjeta,
– ekonomičnost rješenja kao i njegovu dugoročnu održivost te kvalitetu koncepta energetske učinkovitosti.

Natječaj se provodi u skladu s glavom II. člancima 45., 46., 47. i 48. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14, u daljnjem tekstu: Zakon), ostalim odredbama Zakona koje se primjenjuju na natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (“Narodne novine”, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Natječaj se provodi kao postupak koji može prethoditi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 45. stavku 4. točki 2. Zakona.

Procijenjena vrijednost nabave za postupak javne nabave – natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno – tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 4.006.669,71 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:
– nagradni fond u iznosu od 340.000,00 kuna neto, odnosno 428.481,41 kuna bruto bez PDV-a,
– naknada radnim tijelima u iznosu od 178.188,30 kuna neto bez PDV-a,
– projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 3.400.000,00 kuna neto bez PDV-a za što Raspisivač može sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 28. stavak 2. točka 6. Zakona, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja je zadovoljila uvjete sukladno Zakonu pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane Zakonom i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem. Prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade.
Usluga izrade projektno – tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju objekata, njihovo opremanje i uređenje okoliša sukladno pozitivnim propisima.
Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 100.000.000,00 kuna.

 

Izvor: UHA

Oglasi

Komentari su isključeni.

Pogoni WordPress.com.

Gore ↑

%d bloggers like this: